Na Węgrzech umiera coraz więcej osób!

Węgry zapewniają powszechną opiekę zdrowotną dla swoich obywateli, która jest finansowana ze wspólnego nakładu podatków obywatelskich i Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIF). Wszyscy pracownicy płacą lokalne i federalne podatki dochodowe, które są automatycznie potrącane z ich pensji, a dodatkowo wnoszą dodatkową opłatę do kasy ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawcy są również zobowiązani do zapłaty procentu na rzecz HIF. Obok powszechnego systemu powszechnego istnieje ten prywatny. Funkcjonowanie tutejszego systemu trudno jednak ocenić jednoznacznie. Z jednej strony jakość usług jest całkiem dobra, ale kolejki są długie, liczba lekarzy pierwszego kontaktu jest mała, śmiertelność wykazuje najwyższe wskaźniki w Europie, a skandale dotyczące warunków i leczenia w szpitalach napędzają krzykliwe tematy prasie brukowej.

Interesuje cię temat opieki zdrowotnej i medycznej na Węgrzech? Chcesz poznać jak najwięcej szczegółowych informacji? Twoim pierwszym krokiem powinno być zgłębienie materiałów źródłowych pochodzących od rządowych instytucji i organizacji. Co prawda większość z nich dostępnych jest wyłącznie po węgiersku, ale język to nie bariera. Zawsze można sprawę skonsultować z inną osobą.

Opieka zdrowotna na Węgrzech

OECD w swoich raporcie „State of Health in the EU. Hangary. Country Health Profile 2017” stwierdza, że rząd centralny odgrywa dominującą rolę w tworzeniu systemu opieki zdrowotnej i medycznej na Węgrzech. W jego rękach spoczywa praktycznie wyłączna moc formułowania strategii, a także wydawania i egzekwowania przepisów.

Węgierski rząd centralny sprawuje ścisłą kontrolę nad:

 • zgromadzonymi przychodami,
 • określa pakiet świadczeń,
 • tworzy budżety,
 • przydziela zasoby finansowe,
 • angażuje się w zawieranie umów i płatności.

Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (Health Insurance Fund /HIF) zarządzany jest przez Narodową Administrację Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (National Health Insurance Fund Administration /NHIFA).

Od 1993 roku właśnie stąd pochodzi najważniejsza narodowa pula finansowania dla służby zdrowia.

W 2017 roku NHIFA została włączona do Ministerstwa Zasobów Ludzkich /Ministry of Human Capacities i zmieniono jej nazwę na Narodowy Instytut Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych /National Institute of Health Insurance Fund.

OECD w raporcie „State of Health in the EU. Hangary. Country Health Profile 2017” podaje, że Węgrzy wydają niewiele na zdrowie.

 • W 2015 roku państwo wydało 1 428 EUR na zdrowie 1 mieszkańca.
 • Wydatki na zdrowie jako udział w PKB wyniosły 7,2%.

Od 2005 roku jest to spadek z 8,0% PKB.

 • Dla szerszej perspektywy zaznaczmy, że w UE średnia wynosi 9,9% PKB.

Centralizacja a zdrowie Węgrów

Od 2012 roku główne agencje i służby systemu opieki zdrowotnej przeszły proces (re) centralizacji. W tym czasie przeniesiono własność szpitali od rządu lokalnego do centralnego.

Dalsze fuzje i reorganizacja w 2015 roku sprawiły, że ​​Narodowe Centrum Usług Opieki Zdrowotnej /National Healthcare Service Center stał się organizacją w stylu parasola dla dawniej niezależnej władzy. Jest to obecnie wiodąca organizacja zajmująca się świadczeniami zdrowotnymi.

Do głównych zadań Narodowego Centrum Usług Opieki Zdrowotnej należy m.in.:

 • planowanie zadań szpitali,

 • koordynacja opieki,

 • licencjonowanie pracowników służby zdrowia,

 • zarządzanie zewnętrznymi funduszami na wdrożenie strategii krajowych,

 • komunikacja z międzynarodowymi organizacjami badawczymi (np. w sprawie wprowadzenia e-zdrowia).

Wcześniej niezależne finansowane i pod względem zarządzania organizacje tj.: NHIFA, National Public Health i Medical Officer Service oraz National Center for Patients Rights and Documentation w pierwszej połowie 2017 roku zostały włączone do Ministerstwa Zasobów Ludzkich /Ministry of Human Capacities.

Powolny wzrost wydatków na zdrowie per capita w przeszłości napędzała głównie ścisła kontrola wydatków publicznych. Od 2015 roku publiczny udział wydatków na opiekę zdrowotną spadł o cztery punkty procentowe do 67% w 2015 roku. Obecnie ma najniższy poziom w UE.

Budżet HIF obejmuje głównie:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalny podatek zdrowotny (72% łącznych wydatków publicznych na zdrowie w 2016 roku),

 • bezpośrednie transfery rządowe (21%),

 • inne dochody (7%, z których opisano podatek zdrowia publicznego).

Wydatki HIF są dodatkowo organizowane w ramach kilku pomniejszych budżetów (np. ambulatoryjne, ostry dyżur w szpitalach) i w pełni są kontrolowane przez rząd. Są one ograniczone do celów leczniczych usług prewencyjnych, a odpowiadające im płatności dla dostawców powinny zapewnić, że ustalone z góry pułapy budżetowe nie zostały przekroczone. Niemniej jednak, niemożność osiągnięcia budżetu przekłada się na uporczywe długi szpitali i trudności w płatnościach. Według raportu OECD dostawcy wskazują na problemy związane z niedofinansowaniem strukturalnym opieki zdrowotnej połączone z nieefektywnością systemu.

Zastanawiasz się czy będąc na Węgrzech w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej poradzisz sobie z językiem węgierskim? Najważniejszy jest spokój. Węgierski to bariera, ale do przejścia z pomocą przyjaciela Węgra lub profesjonalnego tłumacza.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Węgrzech cała ludność węgierska powinna być objęta opieką zdrowotną.

W 2015 roku Około 5% populacji miało niejasny status ubezpieczenia zdrowotnego.

Duża część z tych 5% znalazła się poza system opieki zdrowotnej i medycznej. Osoby te nie zapłaciły składek na ubezpieczenie zdrowotne. Mimo to na Węgrzech panuje zasada, że nie można odmówić koniecznej opieki pacjentowi, nawet jeśli ten nie posiada ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że bezpłatnie można liczyć jedynie na pomoc w awaryjnych przypadkach.

Duży pakiet publicznych świadczeń to za mało…

Choć dane OECD zwarte w „State of Health in the EU. Hangary. Country Health Profile 2017” pokazują, że pakiet publicznych świadczeń na Węgrzech jest szeroki, niestety nie wystarcza. Ustalany jest na poziomie centralnym i określany przez procedury pozytywnej listy dla produktów farmaceutycznych i listy negatywnej dla leków.

Osoby szukające opieki od dostawców spoza społecznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego lub usług spoza zdefiniowanych przez pakiet, tj. psychoterapia zapewniona przez nie-lekarza, muszą zapłacić za wizytę z własnej kieszeni.

Chociaż koszyk świadczeń zdrowotnych rzadko podlegał korektom w dół, niewiele nowych rzeczy było włączonych do niego po kryzysie gospodarczym. Szczególnie rzuca się w oczy problem mający związek z paleniem papierosów. Choć wskaźnik palaczy był bardzo wysoki władze węgierskie odmówiły zaciągnięcia na listę produktów do rzucania palenia.

Opieka zdrowotna skoncentrowana wokół szpitali

Opieka zdrowotna na Węgrzech wciąż jest wysoce skoncentrowana na szpitalach. Łączna liczba łóżek szpitalnych pozostaje powyżej średniej Unii Europejskiej – 699 w porównaniu do 515 łóżek na 100 000 ludności.

 • W 2015 roku węgierscy pacjenci spędzili średnio 9,5 dnia w szpitalu i był to najdłuższy czas w UE.

Boisz się, że trafisz do szpitala na Węgrzech i nie będziesz potrafił porozumieć się z węgierskojęzycznym lekarzem? Pamiętaj, że w nagłej potrzebie możesz poprosić o pomoc tłumacza.

Starzejący się pracownicy służby zdrowia

Lekarze i pielęgniarki są coraz bardziej mobilni. Liczba lekarzy na Węgrzech jest niższa niż średnia UE.

3,1 lekarzy na 1 000 mieszkańców. W Europie średnia wynosi 3,6 lekarzy.

6,5 pielęgniarek na 1 000 mieszkańców. W Europie średnia to 8,4.

 • Tylko niewielka część lekarzy to lekarze rodzinni (GP), ok. 12% tylko w 2010,

 • większość lekarzy to specjaliści,

 • prawie połowa lekarzy ogólnych ma ponad 60 lat,

 • tylko 10% lekarzy ma mniej niż 40 lat.

Oczekuje się dalszego ograniczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, gdy starsze pokolenie lekarzy emerytalnych przejdzie na emeryturę.

Geograficzna koncentracja

Jak podaje OECD w swoim raporcie o stanie zdrowia Węgrów i służby zdrowia w tym kraju z 2017 roku – tutejsza infrastruktura wpływa na dostęp do opieki, w szczególności do specjalistach usług, ale także do dostawców usług podstawowej opieki zdrowotnej.

Rekrutacja lekarzy rodzinnych na obszary wiejskie w chwili obecnej jest ogromnym wyzwaniem. Stanie się to jeszcze poważniejszym problemem, gdy trzeba będzie zastąpić wielu lekarzy GP obecnie świadczących usługi w tych obszarach, kiedy ci przejdą na emeryturę w nadchodzących latach.

Także przystąpienie Węgier do Unii Europejskiej wpłynęło mocno na mobilność lekarzy. Niestety wielu z nich odeszło. Wpłynęło to głównie na sektor publiczny, w wyniku czego niedobór specjalistów służby zdrowia zaostrzył się jeszcze bardziej przez rosnący sektor prywatny, który przyciąga coraz więcej lekarzy i pielęgniarki.

Rola lekarzy ogólnych

Podstawowa opieka zdrowotna leży w gestii gmin i obejmuje usługi lekarza rodzinnego, zdrowia matki i dziecka, usługi pielęgniarskie, szkolne usługi zdrowotne i pozaoperacyjne usługi chirurgiczne.

Opieka podstawowa jest głównie świadczona przez lekarza rodzinnego, a pacjenci mogą swobodnie wybrać preferowanego lekarza pierwszego kontaktu, a także raz w roku zmienić lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarze z obowiązkiem terytorialnym nie mogą odmówić przyjęcia pacjentów spoza i teoretycznie działają jako pomocnicy dla lekarzy specjalistycznych. Jednak brak zachęt do zapewnienia opieki ostatecznej w podstawowej opiece przełożył się na niepotrzebne skierowania do specjalistów.

W 2009 roku Wprowadzono system płatności za wyniki zachęcający do „dobrej” podstawowej opieki zdrowotnej. Nowsze przepisy w 2015 roku również próbowały wzmocnić podstawową opiekę poprzez przedefiniowanie zadań lekarzy rodzinnych (w tym nacisk na zapobieganie chorobom), promowanie praktyk społecznościowych i biura promujące zdrowie oraz rewizję schematów płatności.

Pomimo tych reform opieka podstawowa jest nadal finansowana głównie z kapitalizacji i ustalonego budżetu.

Co jeszcze musisz wiedzieć o systemie opieki zdrowotnej na Węgrzech, aby mieć pewność, że w razie potrzeby znajdziesz się wśród najlepszych specjalistów i nikt nie odmówi ci pomocy? Najlepiej sięgnąć do źródeł – materiałów przygotowanych przez węgierskiego ustawodawcę. Co prawda większość tych informacji dostępnych jest wyłącznie po węgiersku, ale język to nie bariera. W pilnej sytuacji warto skonsultować się z dobrym tłumaczem.

Skuteczność systemu zdrowia

OECD w raporcie z 2017 roku na temat stanu systemu opieki zdrowotnej Węgier wskazuje na wysoki poziom śmiertelności. Dzieje się tak z powodu niedociągnięć związanych z zapewnieniem terminowości zabiegów i operacji, a także jakości opieki.

Węgry mają piąty najwyższy wskaźnik umieralności z możliwych w Unii Europejskiej, tuż po Bułgarii, Łotwie, Litwie i Rumunii.

Pomimo pewnych ulepszeń w ciągu ostatniej dekady, możliwe do zaakceptowania wskaźniki śmiertelności zarówno wśród węgierskich mężczyzn, jak i kobiet są ok. dwukrotnie wyższe niż średnia w Unii Europejskiej.

 • choroba niedokrwienna serca – 43% wszystkich możliwych zgonów,
 • udar mózgu – 17%,
 • rak jelita grubego – 11%.

Słabe wyniki badań przesiewowych dotyczących raka zadają pytania dotyczące jakości opieki nad chorymi. Węgry odnotowują najwyższe wskaźniki umieralności z powodu raka w UE.

Niektóre rodzaje nowotworów, tj.: rak szyjki macicy, piersi i rak jelita grubego – mogą być wykryte na wczesnym etapie, o ile istnieją właściwe programy badań przesiewowych, a co zwiększa szanse wielu osób na przeżycie.

Obecnie istnieją programy kontroli na poziomie krajowym dotyczące raka piersi i raka szyjki macicy.

Jednym z poważnych problemów systemu w tym kontekście są ogromne nierówności w regionach i grupach społeczno-ekonomicznych.

Martwisz się, że nieznajomość węgierskiego przełoży się na twoje zdrowie? Niepotrzebnie! W zrozumieniu wszelkich dokumentów oraz translacji potrzebnych informacji czy danych zawsze można poprosić zawodowego tłumacza.