Przewodnik po chorwackiej służbie zdrowia

Pomimo trudności gospodarczych i poważnej presji fiskalnej na wydatki związane z ochroną zdrowia, Chorwacja zdołała utrzymać finansowanie ze środków publicznych na usługi zdrowotne dostępne dla każdego obywatela. Raport „State of Health in the EU – Croatia. Country Health Profile 2017” pokazuje, że w ostatnich latach podjęto wiele ważnych reform w zakresie zdrowia, aby poprawić sytuację wydajności tutejszej służby zdrowia. Niestety niektóre z nich przeprowadzano bez systematyczności, inne zaniechano. 1241 euro – tyle wynoszą wydatki na ochronę zdrowia na jednego mieszkańca tego kraju i należą do najniższych na terenie UE. Niemniej jednak udział publicznego wkładu jest wysoki (77%), a pakiet świadczeń szeroki. Choć współistotności są aktualnie nakładane na coraz większą ilość świadczeń, zwolniono z nich osoby należące do szczególnie wrażliwych grup.

Wyjeżdżasz do Chorwacji? Martwisz się nieznajomością języka chorwackiego? Stresujesz się, że nie poradzisz sobie samodzielnie z różnymi formalnościami, które czekają cię na miejscu? Najważniejsze to: spokój i zwrócenie się na miejscu do życzliwej osoby o pomoc lub skonsultowanie spraw oficjalnych z profesjonalnym tłumaczem.

Chorwacka służba zdrowia

Chorwacki Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (CHIF) jest jedynym ubezpieczycielem i główny nabywcą usług zdrowotnych. Umowy CHIF z podmiotami świadczącymi usługi opieki zdrowotnej określają, które usługi zdrowotne są objęte finansowaniem przez państwo. Nadzoruje również standardy wydajności i ustala ceny za usługi; jest odpowiedzialny za wypłatę chorym odszkodowań, świadczenia z tytułu macierzyństwa i inne dodatki. Jest głównym dostawcą uzupełniającego dobrowolnego zdrowia

CHIF zapewnia powszechne ubezpieczenie zdrowotne dla całej populacji mieszkańców i nie można zrezygnować z obowiązkowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Każda osoba pracująca uiszcza składką w wysokości 15% na zasadzie automatycznego odliczenia od wynagrodzenia. Tzw. grupy wrażliwe, tj.: emeryci, ludzie niepełnosprawni, bezrobotni i osoby o niskich dochodach – są zwolnione przez ustawodawcę ze składek.

Uzupełniające ubezpieczenie zdrowotne – głównie na pokrycie opłat, tzw. współpłatności – jest dobrowolne. Można je nabyć od CHIF lub prywatnego ubezpieczyciela.

Wydatki na zdrowie w Chorwacji

Wydatki na zdrowie w Chorwacji należą do najniższych w UE, zarówno w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i w ujęciu procentowym produktu krajowego brutto (PKB). W 2015 roku wynosiły 7,4% PKB, co w ujęciu UE było poniżej średniej unijnej kształtującej się na poziomie 9,9%.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że pomimo wielu problemów Chorwacja nadal ma wyższy udział wydatków publicznych na zdrowie niż większości krajów o porównywalnym poziomie finansowania. Do tego, jak pokazuje raport „State of Health in the EU – Croatia. Country Health Profile 2017” świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego są hojne i obejmują większość rodzajów usług zdrowotnych.

Raport „State of Health in the EU – Croatia. Country Profile 2017” pokazuje również, że Chorwacja ma wystarczające zasoby pod względem łóżek szpitalnych, ale zasób pracowników służby zdrowia jest niski.

Liczba łóżek szpitalnych z opieką intensywną na 100 000 osób w 2015 roku wynosiła 358. Było to poniżej średniej UE kształtującej się na poziomie 418 łóżek szpitalnych.

Z drugiej strony średnia długość pobytu w szpitalu wynosiła w tym państwie 8,6 dni, co nieznacznie przekraczało średnią w UE wynoszącą ok. 8 dni.

Problemy w Chorwacji

W Chorwacji jest mniej lekarzy, a zwłaszcza pielęgniarek niż w innych krajów UE. Według oficjalnych danych jedynie 5,8 pielęgniarek przypadało w 2015 roku na 1 000 osób. Dla porównania warto przytoczyć średnią UE wynoszącą 8,4. Występuje również zauważalny niedobór lekarzy, problem ten dotyka zwłaszcza opieki podstawowej, a jego największą skalę obserwuje się na obszarach wiejskich oraz na wyspach.

Pomimo wielu wymienionych problemów chorwacka opieka zdrowotna uchodzi za zadowalającą i świadczącą usługi na dobrym poziomie. Przed wyjazdem do Chorwacji warto jednak dokładniej przyjrzeć się obowiązującym tam zasadom korzystania z publicznej służby zdrowia. Jeśli chcesz wgłębić się w materiały Croatian Health Insurance Fund czy innych jednostek gromadzących wiele cennych informacji szukaj dostępnych tłumaczeń materiałów źródłowych lub poproś o pomoc profesjonalnego tłumacza – w tak ważnej kwestii nie polegaj wyłącznie na translacji Google.

Przewodnik dla cudzoziemców

Opieka zdrowotna dla cudzoziemców w Chorwacji z reguły zapewniana jest na tych samych warunkach, co obywatelom chorwackim. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w chwili obecnej zależy to od indywidualnego przypadku. Ważnym faktem jest to, czy kraj pochodzenia danej osoby podpisał z Chorwacją porozumienie dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Jeśli pochodzisz spoza Unii Europejskiej: Chorwacja koordynuje całościowo system ubezpieczeń społecznych z 8 krajami spoza UE poprzez międzynarodowe. A są to: Australia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kanada, kanadyjska prowincja Quebec, Macedonia, Serbia i Turcja. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie umowy w zakresie zabezpieczenia społecznego w wymienionych krajach reguluje prawo do świadczeń zdrowotnych.

To ważne:

W przypadku istnienia dwustronnego porozumienia w sprawie zabezpieczenia społecznego, lokalny organ ubezpieczenia zdrowotnego kraju pochodzenia musi wydać dokument, na podstawie którego obywatel państwa trzeciego będzie uprawniony do ochrony medycznej w Chorwacji.

Warto wiedzieć…: W przypadku obywateli krajów, z którymi Chorwacja zawarła umowę w sprawie ubezpieczenia społecznego, za dowód ubezpieczenia zdrowotnego uważa się:

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – zaakceptowana przez Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 • Certyfikat Pacjenta – wydany przez Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 • zwykły certyfikat zagranicznej agencji ubezpieczenia zdrowotnego,

 • wszelkie inne dowody przedstawione w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym.

Co zrobić jeśli nie uzyskałeś żadnego z powyżej wymienionych dokumentów?

Jeżeli obywatele państw trzecich nie mogą uzyskać żadnego z wyżej wymienionych dokumentów podczas ubiegania się o pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy lub są obywatelami krajów, z którymi Chorwacja nie zawarła umowy w sprawie ubezpieczenia społecznego lub umowa nie reguluje opieki zdrowotnej – takie osoby są zobowiązane złożyć świadectwo ubezpieczenia podróży. Ponadto po przybyciu do Chorwacji i uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy prawo wymaga od nich uzyskania polisy ubezpieczenia zdrowotnego od Chorwackiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Od dnia przystąpienia Chorwacji w szeregi Unii Europejskiej dotychczasowe umowy dwustronne z państwami członkowskimi zastąpiono przepisami UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przepisy te obowiązują między wszystkimi 28 państwami członkowskimi UE.

Ponadto Norwegia, Islandia i Liechtenstein jako państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) stosują rozporządzenia UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Chorwacją od 12 kwietnia 2014 roku.

Umowa dwustronna w sprawie zabezpieczenia społecznego ze Szwajcarią pozostaje w mocy i obowiązuje do momentu wymiany tej umowy przez odpowiednie regulacje UE.

EKUZ

Obywatele EOG – z wyjątkiem obywateli Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii – muszą przedstawić swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wydawana bezpłatnie i pozwala każdemu ubezpieczonemu lub objętemu systemem zabezpieczenia społecznego UE uzyskać leczenie w innym państwie członkowskim za darmo lub po obniżonych kosztach, jeżeli takie leczenie jest konieczne podczas ich wizyty.

 • EKUZ może być stosowany we wszystkich krajach UE.

 • Obejmuje on leczenie, które jest potrzebne, aby umożliwić ci kontynuowanie pobytu do planowanego powrotu.

 • Daje także możliwość leczenia wcześniej istniejących schorzeń i rutynową opiekę położniczą, pod warunkiem, że dana osoba nie wyjechała za granicę, aby urodzić.

Ponadto należy pamiętać, że:

 • EKUZ nie jest ubezpieczeniem podróżnym i nie pokrywa wydatków za usługi opieki zdrowotnej świadczone przez prywatnych pracowników służby zdrowia.

 • Nie obejmuje kosztów podróży do kraju pochodzenia po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego, ani żadnych kosztów planowanych zabiegów medycznych.

Ubezpieczenie zdrowotne w podróży dla obywateli państw trzecich

Krótki pobyt: Osoby ubiegające się o wizę turystyczną na jedną lub dwie wizyty muszą przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego cały okres pobytu w Chorwacji. Odpowiednie i ważne ubezpieczenie podróżne pokrywa koszty, jakie mogą powstać w związku z pobytem cudzoziemca w Chorwacji, w związku z powrotem do ojczyzny z powodów zdrowotnych, pilnej pomocy medycznej i / lub pilnego leczenia szpitalnego.

Wielokrotne wizyty: Osoby ubiegające się o wizę wielokrotnego wjazdu muszą przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego – zasady odpowiedniego i ważnego ubezpieczenia zdrowotnego podróży obejmujące okres pierwszego pobytu w Chorwacji. Ponadto osoby ubiegające się o wizę turystyczną na nieograniczoną liczbę odwiedzin muszą wypełnić oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżniczego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku kolejnych wizyt. Wnioskodawcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w podróży w firmie ubezpieczeniowej w kraju ich pobytu lub jeśli nie jest to możliwe w innym państwie. Osoby fizyczne lub prawne z Chorwacji zapraszające wnioskodawcę mogą w ich imieniu wykupić podróżne ubezpieczenie zdrowotne w towarzystwie ubezpieczeniowym z Chorwacji. Najniższa suma ubezpieczenia musi wynosić w HRK równowartość 30 000,00 EUR.

Ubezpieczenie zdrowotne w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych – dla obywateli państw trzecich i obywateli EOG

Podczas pobytu w Chorwacji wszyscy cudzoziemcy z tymczasowym pobytem i pobytem stałym muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Rejestracja u chorwackiego ubezpieczyciela powinna nastąpić w ciągu 8 dni od zatwierdzonego tymczasowego pobytu w Chorwacji.

 • Jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony, jego pracodawca dokona rejestracji na ubezpieczenie zdrowotne. Procedura ubiegania się o zatrudnienie obcokrajowców w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (a także w chorwackim zakładzie ubezpieczeń emerytalnych) jest taka sama, jak procedura składania wniosków dla pracowników będących obywatelami Chorwacji.

 • Jeśli wszelkich formalności nie dopełni pracodawca, cudzoziemiec musi zarejestrować się osobiście w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych lub wykupić polisę ubezpieczeniową w prywatnej firmie ubezpieczeniowej.

Jesteś naukowcem? Oto kilka wskazówek:

Jeżeli zagraniczny naukowiec nie jest zatrudniony w chorwackiej organizacji badawczej, procedura rejestracji w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych jest następująca:

 • po przybyciu do Chorwacji cudzoziemiec musi złożyć wniosek o rejestrację tymczasowego pobytu na komendzie policji. Tam po jego uzyskaniu zostanie mu nadany numer rejestracyjny (evidencijski broj),

 • na podstawie tego numeru rejestracyjnego biuro CHIF zarejestruje tę osobę i wyda odpowiednie potwierdzenie, które uprawnia cudzoziemca i zobowiązuje fundusz do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Niezbędne dokumenty do rejestracji w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych to:

 • oryginał i kopia ważnego dokumentu podróży,
 • oryginał i kopia potwierdzenia pobytu,
 • oryginał i kopia zezwolenia na pobyt czasowy (karta pobytu biometrycznego),
 • potwierdzenie złożenia wniosku o czasowy pobyt (zawierający numer rejestracyjny, evidencijski broj),
 • potwierdzenie numeru identyfikacyjnego OIB.

Obywatele państw trzecich, pochodzący z krajów, z którymi Chorwacja nie zawarła umowy społecznej są zobowiązani do zapłaty 420,00 HRK miesięcznie za opiekę zdrowotną płatną jednorazowo kwotę ok. 5000,00 HRK – jest to pewien rodzaj uzupełnienia ubezpieczenia za rok poprzedzający. Przekaz pieniężny jest odbierany w biurze CHIF przy rejestracji. Następnie fundusz informuje administrację podatkową Ministerstwa Finansów o tym zdarzenia, a ta wydaje i wysyła miesięczne przekazy pieniężne do cudzoziemca na następny rok ubezpieczenia podczas jego pobytu w Chorwacji.

Obywatele krajów EOG otrzymują również przekazy pieniężne od administracji podatkowej Ministerstwa Finansów w wysokości 420, 00 HRK miesięcznie na czas pobytu.

Po przedłużeniu pobytu czasowego należy poinformować o tym CHIF i przynieść nową zgodę na pobyt tymczasowy lub kartę pobytu biometrycznego do wglądu. Członkowie rodziny naukowca na czasowy pobyt nie mogą być ubezpieczeni na podstawie ubezpieczenia naukowca (tj. zatrudnienia). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy członkowie rodziny badacza mają stały pobyt w Chorwacji lub są obywatelami EOG z tymczasowym pobytem w Chorwacji.

Opieka lekarska i leczenie szpitalne

 • W Chorwacji obcokrajowcy mają prawo do pełnej opieki medycznej, ale muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne.

 • Po rejestracji w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych każdy cudzoziemiec musi wybrać swojego lekarza rodzinnego.

 • Lekarz rodzinny lub lekarz pierwszego kontaktu jest pierwszym punktem kontaktowym w przypadku każdej choroby, z wyjątkiem sytuacji nagłych. W razie potrzeby skieruje cię do specjalistów.

 • Możesz wybrać lekarza, który ma umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ten wybór zapewni ci bezpłatną opiekę zdrowotną (składka na koszty uczestnictwa w opiece zdrowotnej wynosi 10, 00 HRK). Możesz również wybrać lekarza, który nie ma zawartej takiej umowy, wówczas zapłacisz w pełni za świadczone usługi medyczne.

Chorwackie szpitale zapewniają wysoki poziom opieki medycznej swoim pacjentom, a w przypadku potrzeby medycznej należy skontaktować się ze szpitalem, który ma umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, ponieważ zapewnią one bezpłatną opiekę zdrowotną. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli chcemy skorzystać z tych placówek potrzebne będzie nam skierowanie od lekarza.

Ta sama zasada obowiązuje również przy wyborze dentysty. Możesz wybrać osobę, która ma umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych i zapewnia bezpłatne usługi stomatologiczne (opłata za udział w kosztach opieki zdrowotnej wynosi 10, 00 HRK) lub możesz zdecydować się na kogoś, kto nie zawarł umowy z funduszem i pobierze całość kwot za świadczone usługi.

Ile będzie cię kosztowało leczenie w Chorwacji?

Jak podaje Croatian Health Insurance Fund (Hrvatski zavod za zdrovstveno osiguranje):

 • W przypadku lekarzy i dentystów powinieneś skontaktować się z tymi, którzy mają umowę z CHIF, ponieważ zapewnią ci oni bezpłatne usługi. Dopłata do takich usług może cię kosztować ok. 10,00 HRK.

 • W przypadku leczenia szpitalnego także należy kierować się do tych placówek, które mają podpisany kontrakt z CHIF. W ten sposób unikniemy kosztów. Należy jednak pamiętać, że poza nagłymi wypadkami potrzebne będzie nam skierowania od lekarza ogólnego. Za leczenie zostaniesz obciążony kwotą udziału w kosztach opieki zdrowotnej na fakturę, na kwotę do max. 2000,00 HRK łącznie, ok. 100,00 HRK /doba.

 • Twój lekarz rodzinny wypisze ci receptę. Za wydanie leku jesteś zobowiązany do zapłaty kwoty 10,00 HRK za udział w kosztach opieki zdrowotnej.

Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zwraca kosztów poniesionych przez ubezpieczone osoby zagraniczne podczas pobytu w Chorwacji. Dlatego w przypadku zwrotu kosztów należy skontaktowanie się z właściwym ubezpieczycielem zdrowotnym w swoim kraju po powrocie do domu, przedstawiając oryginalną dokumentację wraz z pokwitowaniem.

Nagłe wypadki w Chorwacji

Zadzwoń pod numer 112 w przypadku jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej w Chorwacji, niezależnie od tego czy potrzebujesz karetki pogotowia, policji czy straży pożarnej.

Inne numery alarmowe dla określonych usług:

194 – karetka pogotowia

192 – policja

193 – straż pożarna

Jeśli także i ciebie czeka podróż lub pobyt związany z pracą w Chorwacji pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej. Nie pozwól by nieznajomość warunków korzystania z tamtejszych usług służby zdrowia czy trudności wynikające z bariery językowej – obowiązuje tu chorwacki – przełożyły się na twoje zdrowie.